Νέα, πιο περιεκτική θεώρηση εκπαίδευσης και κατάρτισης ως το 2020


Mixed Race girl on floor with a computerΟι έξι νέες προτεραιότητες που πρότεινε η Επιτροπή είναι οι εξής:

  • κατάλληλες και υψηλής ποιότητας δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες να εστιάζονται στα αποτελέσματα, με στόχο την απασχολησιμότητα, την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά·
  • εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ισότητα, απαγόρευση των διακρίσεων και προώθηση ικανοτήτων σχετικών με την ιδιότητα του πολίτη·
  • εκπαίδευση και κατάρτιση με ανοικτό και καινοτόμο χαρακτήρα, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα ενστερνίζονται πλήρως την ψηφιακή εποχή·
  • έντονη στήριξη των εκπαιδευτών·
  • διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, με στόχο τη διευκόλυνση της μάθησης και της εργασιακής κινητικότητας· και
  • βιώσιμες επενδύσεις, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο σχέδιο κοινής έκθεσής τους που δημοσιεύτηκε 1/9/15, ζητούν την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020, και ιδίως την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έως το 2020. Το σχέδιο της κοινής έκθεσης της Επιτροπής και των κρατών μελών που δημοσιεύτηκε ζητά τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να στραφούν εντονότερα προς την κοινωνική ένταξη, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι και στην Κοπεγχάγη το 2015.

Η έκθεση προτείνει μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής, ώστε να απαντηθούν αποτελεσματικότερα οι πλέον επιτακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Οι έξι νέες προτεραιότητες που προσδιορίζονται στην έκθεση περιλαμβάνουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των προοπτικών απασχόλησης, καθώς και τη δημιουργία ανοικτών, καινοτόμων και ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης, ενώ ταυτόχρονα θα καλλιεργούνται οι θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά.

Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη σχετική έκθεση μέχρι τα τέλη του έτους. Η έκθεση προτείνει επίσης να ισχύουν οι νέες προτεραιότητες για 5 έτη, αντικαθιστώντας τους προηγούμενους τριετείς κύκλους, προκειμένου να επιφέρουν πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης την έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2015, δηλ. την ετήσια ανάλυση της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα το σχέδιο έκθεσης της ΕΕ για τη νεολαία, στο οποίο θα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας την περίοδο 2013-2015. Η εν λόγω έκθεση θα αφορά ζητήματα προτεραιότητας, όπως είναι η ανεργία των νέων, η κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή των νέων.

Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την ΕΚ 2020

Advertisements

One comment

  1. Παράθεμα: Νέα, πιο π&eps...

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.