8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας


Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8 Μαρτίου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση με την οποία ζητά από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαφάνεια των αμοιβών των γυναικών και των ανδρών σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Το μισθολογικό χάσμα – η μέση διαφορά των ωριαίων αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών στο σύνολο της οικονομίας – έχει μεταβληθεί ελάχιστα τα τελευταία χρόνια και παραμένει στο 16,4% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγαλύτερη διαφάνεια στις αμοιβές είναι σημαντικός παράγοντας στην καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος, δεδομένου ότι μπορεί να αποκαλύψει προκαταλήψεις και μισθολογικές διακρίσεις λόγω φύλου στη μισθολογική διάρθρωση ενός οργανισμού. Χάρη στη μεγαλύτερη διαφάνεια οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες και οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών. Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαφάνεια των αποδοχών με διάφορα μέσα, όπως η παροχή στους υπαλλήλους της δυνατότητας να ζητούν πληροφορίες για τις αμοιβές, η υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν σχετικά στοιχεία, η διεξεγαγωγή ελέγχων για τις αμοιβές σε μεγάλες επιχειρήσεις και η ενσωμάτωση της ισότητας των αμοιβών στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μέχρι το τέλος του 2015 τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την εφαρμογή των συστάσεων.

Η σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, που εκδόθηκε σήμερα, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων σχετικά με τη βελτίωση της μισθολογικής διαφάνειας, όπως:

παροχή στους υπαλλήλους του δικαιώματος να ζητούν πληροφορίες για τα επίπεδο των αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών ή μεταβλητών αμοιβών, όπως τα πριμ ή οι πληρωμές σε είδος, με ανάλυση ανά φύλο

τακτική υποβολή εκθέσεων από τους εργοδότες για τις μέσες αμοιβές ανά κατηγορία υπαλλήλων ή θέσεων, με ανάλυση ανά φύλο (ισχύει μόνο για τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις)

διεξαγωγή ελέγχων για τις αμοιβές στις μεγάλες επιχειρήσεις (εξαιρούνται οι ΜΜΕ) και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων στους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον ζητηθεί

ένταξη θεμάτων σχετικών με την ισότητα των φύλων (και τους ελέγχους των αμοιβών) στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τουλάχιστον ένα από αυτά τα μέτρα, ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Άλλα μέτρα που προτείνονται είναι η συγκέντρωση επικαιροποιημένων στατιστικών για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένας σαφέστερος ορισμός της «εργασίας ίσης αξίας» και η προώθηση συστημάτων αξιολόγησης και κατάταξης της εργασίας χωρίς διακρίσεις ως προς το φύλο, η ενίσχυση του ρόλου των εθνικών φορέων ισότητας στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, η παρακολούθηση και εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.

Επόμενα βήματα: Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 για να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει όσον αφορά την εφαρμογή της σύστασης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί και θα εξετάσει αν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες.

Ιστορικό

Η ισότητα των φύλων είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή της ισότητας των αμοιβών αναφέρεται ρητά στις Συνθήκες από το 1957 και περιέχεται επίσης στην οδηγία 2006/54/EΚ για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και άσκησης επαγγέλματος.

Από τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκύπτει ότι το 2012 το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 16,4% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία δείχνουν στασιμότητα ύστερα από μια ελαφρά πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό των προηγουμένων ετών ήταν γύρω στο 17% ή υψηλότερο. Η πολύ μικρή πτωτική τάση των τελευταίων ετών οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών των ανδρών – ιδίως σε ορισμένους ανδροκρατούμενους κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός και μηχανολογικός κλάδος – ­και όχι στην αύξηση των αποδοχών των γυναικών.

Σε έκθεση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2013 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών στην εργασία (οδηγία 2006/54/EΚ) επισημαίνεται ότι η ισότητα των αμοιβών παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η έλλειψη διαφάνειας στα μισθολογικά συστήματα. Χωρίς επαρκή πληροφόρηση για τα επίπεδα των μισθών σε έναν οργανισμό, είναι δύσκολο για μια εργαζόμενη, που αμείβεται λιγότερο από συναδέλφους του άλλου φύλου σε αντίστοιχη θέση εργασίας, να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Η μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση των γυναικών που πέφτουν θύματα διακρίσεων, καθώς αυτές θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ευκολότερα τις αμοιβές τους με αυτές των ανδρών συναδέλφων τους.

Εκτός από την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε όλα τα επίπεδα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, με διάφορες δράσεις, όπως η πρωτοβουλία «Η ισότητα ανταμείβει» για το διάστημα 2012-2013, που υποστήριξε εργοδότες στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τη διοργάνωση εργαστηρίων και επιμορφώσεων, οι ετήσιες ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και προτρέπουν τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Μισθολογικής Ισότητας, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γ χρηματοδότηση πρωτοβουλιών των κρατών μελών μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Advertisements

One comment

  1. Παράθεμα: 8 Μαρτίου...

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.