Κανένας νέος εκτός εκπαίδευσης


programmer_3DΑποσπάσματα από το σχέδιο έκθεσης – Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-2012 – της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας όπως δημοσιεύθηκε στις 16/5/2013:

Το Ε.Κ. έχοντας υπόψη … Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το µέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στη νεολαία· … ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κρίση στην ΕΕ µπορεί να οδηγήσει σε αυξανόµενη φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό· ότι η επίπτωση της κρίσης στα νεαρά άτοµα οδηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε υποσιτισµό ή σε προβλήµατα ψυχικής υγείας·  Ζ.   λαµβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 2 εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης παραµένουν κενές στην Ευρώπη λόγω αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων·  Η.   λαµβάνοντας υπόψη ότι τα νεαρά άτοµα αντιµετωπίζουν αυξανόµενες δυσκολίες κατά τη µετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία· Θ.  λαµβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση ευρυζωνικών συνδέσεων στα κράτη µέλη θα πρέπει να βελτιωθεί µε σκοπό τη δηµιουργία σχολείων ψηφιακά εξοπλισµένων·  Ι.    λαµβάνοντας υπόψη ότι η χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών αποτελεί σηµαντικό µέσο για την προσέγγιση των νέων· …

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία … Προκλήσεις για το νέο κύκλο: Εκπαίδευση, κατάρτιση, καινοτοµία και χρηµατοδότηση …

14.   εφιστά την προσοχή στο πρόβληµα των ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· ζητεί να δηµιουργηθούν ευέλικτοι τρόποι µάθησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

15. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την υφιστάµενη εµβληµατική πρωτοβουλία «Νεολαία σε Κίνηση» µε νέα συνθήµατα και µηνύµατα όπως «Κανένα νεαρό άτοµο εκτός του εκπαιδευτικού συστήµατος», «Κανένα νεαρό άτοµο εκτός της αγοράς εργασίας»·

Απασχόληση των νέων και επιχειρηµατικό πνεύµα …

18. καλεί την Επιτροπή να παράσχει κίνητρα και τεχνική βοήθεια στα νεαρά άτοµα ώστε να δηµιουργήσουν τις επιχειρήσεις τους µε το σύνθηµα «εάν δεν µπορείς να βρεις µια θέση εργασίας, δηµιούργησε µια»·

19. θεωρεί ότι η δηµοσιονοµική εξυγίανση δεν θα πρέπει να υλοποιηθεί εις βάρος των θέσεων εργασίας για τα άτοµα σε νεαρά ηλικία· καλεί τα κράτη µέλη να παράσχουν περισσότερα κίνητρα για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας της νεολαίας, όπως µειώσεις στον τοµέα της φορολογίας και των κοινωνικών εισφορών·

20. τονίζει την ανάγκη για τα κράτη µέλη να παράσχουν ένα δίκτυο ασφαλείας για τις νέες επιχειρήσεις που απέτυχαν· καλεί τα κράτη µέλη να εξαλείψουν τη γραφειοκρατία·

Νέες τεχνολογίες και µέσα κοινωνικής δικτύωσης

21. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε µια µελέτη για να καταγράψει την επίπτωση των νέων τεχνολογιών και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή των νέων·

22. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για να αξιοποιήσει τον δυναµισµό των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη συµµετοχή της νεολαίας, και να επωφεληθεί από αυτά ώστε να αυξήσει την απασχολησιµότητα και να ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και τον πολιτισµό·

23. υπογραµµίζει την ανάγκη να προστατευτούν τα νεαρά άτοµα από όλες τις µορφές κατάχρησης, συµπεριλαµβανοµένων των online επιθέσεων καθώς και των καταχρήσεων που συσχετίζονται µε τα προσωπικά τους δεδοµένα και την υγεία·

24. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η επικοινωνία όσον αφορά τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής υπέρ της νεολαίας (π.χ. Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας) µε τη βοήθεια των µέσων κοινωνικής δικτύωσης·

25. χαιρετίζει την έναρξη µαζικών ανοικτών µαθηµάτων στο διαδίκτυο και καλεί όλα τα κράτη µέλη να ενθαρρύνουν παρόµοιες πρωτοβουλίες·

Συµµετοχή των νέων και ευρωπαϊκή ιθαγένεια …  Γενικές αρχές

29. τονίζει τη σηµασία εξάλειψης των διακρίσεων και των φαινοµένων παρενόχλησης/εκφοβισµού (bullying) µεταξύ των νεαρών ατόµων·

Ακολουθούν αποσπάσματα από την αιτιολογική έκθεση:

Ο  νέος κύκλος της στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία (2013-2015)

Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, ο επόµενος κύκλος (2013-2015), θα συνεχίζει να επικεντρώνεται στην απασχόληση των νέων και θα έχει ως στόχο κυρίως αυτούς οι οποίοι τώρα δεν απασχολούνται, ούτε βρίσκονται σε φάση εκπαίδευσης ή κατάρτισης, χρησιµοποιώντας πλήρως τη χρηµατοδότηση της ΕΕ. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η επίπτωση της κρίσεως στους νέους θα πρέπει να αντιµετωπισθεί κατά τρόπον πλέον αποτελεσµατικό, επειδή η ανεργία στους νέους έχει αυξηθεί σε απαράδεκτα επίπεδα,ιδιαίτερα στον Νότο της ΕΕ, δηλαδή στην Ελλάδα (59.1% τον Ιανουάριο του 2013), την Ισπανία (55.9%), την Ιταλία (38.4%) και την Πορτογαλία (38.3%)). Για να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση τα κράτη µέλη θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν όλη τη διαθέσιµη χρηµατοδότηση της ΕΕ και να εκµεταλλευτούν πλήρως τις επιλογές για έξοδο από αυτήν την κατάσταση, που προσφέρονται από την Πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους Νέους», κυρίως προς όφελος των νεαρών ατόµων που ούτε απασχολούνται, ούτε ευρίσκονται σε φάση εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Επιπλέον, η ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη αποκαλύπτει σαφείς ενδείξεις αύξησης του αριθµού των ατόµων που κινδυνεύουν να ευρεθούν σε κατάσταση φτώχειας, κυρίως δε της παιδικής φτώχειας. Αυτό, αποτελεί ένα άλλο θέµα το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρώπη στον δεύτερο κύκλο. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να προσεγγίσει τα ευάλωτα νεαρά άτοµα, να επικεντρωθεί στη γενικότερη συµµετοχή των νέων στην κοινωνία των πολιτών και να καταστήσει λιγότερο επώδυνες τις συνέπειες της σηµερινής κρίσεως στην κοινωνική ένταξη, καθώς και τις επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία και την ευηµερία των νεαρών ατόµων.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία θα πρέπει να λαµβάνει επίσης υπόψη τις νέες τεχνολογίες καθώς και τον ρόλο των µέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαδραµατίζουν αυτά στις ζωές των νεαρών ατόµων. Πράγµατι, η απασχολησιµότητα των νέων, η επιχειρηµατικότητα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, απαιτούν ένα περιβάλλον υψηλών και σύγχρονων δεξιοτήτων. Είναι µάλλον απογοητευτικό το γεγονός ότι υφίσταται ακόµη ένας υψηλός αριθµός νεαρών ατόµων µε πολύ χαµηλό επίπεδο ή χωρίς καν γνώση των υπολογιστών, ενώ ταυτόχρονα οι ευρυζωνικές ταχύτητες δεν είναι διαθέσιµες σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, 20% των φοιτητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν έχουν χρησιµοποιήσει ποτέ ή σχεδόν ποτέ υπολογιστή στα µαθήµατά τους στο σχολείο, ενώ µόνο 50% των δεκαεξάχρονων παιδιών φοιτούν σε σχολεία εξοπλισµένα σε υψηλό βαθµό µε ψηφιακές τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, 80% των νεαρών ευρωπαίων ηλικίας µεταξύ 16 και 24 ετών χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως µέσο κοινωνικής δικτύωσης και περίπου 230.000 θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη υποστηρίζονται από αυτό.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.