Απελευθέρωση του τεράστιου δυναμικού των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής για θέσεις εργασίας


See on Scoop.itΗ Πληροφορική σήμερα…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε έκκληση για μια ευρωπαϊκή προσπάθεια ώθησης των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής. Η παγκόσμια αγορά βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, που περιλαμβάνει τη μικρο/νανοηλεκτρονική, τα προηγμένα υλικά, τη βιομηχανική βιοτεχνολογία, τη φωτονική, τη νανοτεχνολογία και τα προηγμένα συστήματα κατασκευής προβλέπεται να αυξηθεί από 646 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ μεταξύ 2008 και 2015· πρόκειται για άλμα της τάξης του 54% ή μεγαλύτερο του 8% του ΑΕΠ της ΕΕ. Αναμένεται επίσης ταχεία αύξηση των θέσεων εργασίας. Μόνο στις βιομηχανίες της νανοτεχνολογίας ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί από 160.000 το 2008 σε περίπου 400.000 το 2015.

Στις 26/6 η Ε.Ε. κατέθεσε τη στρατηγική της για την ώθηση της βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, όπως τα καινοτομικά προϊόντα και οι καινοτομικές εφαρμογές του μέλλοντος. Η στρατηγική αποσκοπεί να βοηθήσει την ΕΕ να συμβαδίσει με τους κυριότερους διεθνείς ανταγωνιστές της, αποσκοπεί επίσης να επαναφέρει την ανάπτυξη στην Ευρώπη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, αντιμετωπίζοντας ταυτοχρόνως τα καυτά κοινωνικά προβλήματα. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη έχει το παγκόσμιο προβάδισμα στην έρευνα και ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, δεδομένου ότι το μερίδιό της, παγκοσμίως, σε εφαρμογές ευρεσιτεχνιών υπερβαίνει το 30%. Ωστόσο, η ΕΕ δεν μεταφράζει την κυριαρχική της θέση όσον αφορά τη βασική Ε&Α σε παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Επιτροπή κάνει έκκληση για μια ευρωπαϊκή προσπάθεια ώθησης των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής προσφέρουν θέσεις εργασίας, πολλές από τις οποίες είναι θέσεις υψηλής ποιότητας

Η αξιοποίηση των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής έχει μεγάλη σημασία τόσο για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα όσο και για την αντιμετώπιση των σημερινών μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων. Ο εγκάρσιος και πολυδιάστατος ρόλος των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής αντικατοπτρίζεται, αφενός, στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα και, αφετέρου, στον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας που δημιουργούνται. Παραδείγματος χάρη, στη νανοτεχνολογία οι εκτιμήσεις όσον αφορά την απασχόληση κάνουν λόγο για 160.000 εργαζομένους σε παγκόσμιο επίπεδο το 2008. Το στοιχείο αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 25% σε σχέση με το 2000. Η μικροηλεκτρονική και νανοηλεκτρονική βιομηχανία και οι φυσικές της διάδοχοι, δηλαδή οι βιομηχανίες των ΤΠΕ, δημιούργησαν περισσότερες από 700.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη, εκδηλώνοντας μια τάση προς τις θέσεις εργασίας με προσανατολισμό τις υπηρεσίες και με υψηλή ειδίκευση και δυνατότητα ταχείας ανάκαμψης μετά την κρίση. Η βιομηχανική βιοτεχνολογίααναγνωρίστηκε ως η κινητήρια βασική τεχνολογία γενικής εφαρμογής για τη βιοοικονομία. Εκτιμάται ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στην έρευνα και στην καινοτομία σ’ αυτόν τον τομέα θα αποφέρει δεκαπλάσια απόδοση. Επιπλέον, οι ΜΜΕ αποτελούν κινητήριο μοχλό της καινοτομίας και της απασχόλησης στην Ευρώπη και αναμένεται ότι θα αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των μελλοντικών θέσεων εργασίας στις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής. Στον τομέα της φωτονικής ο βασικός κορμός των 5.000 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ. Στη Γερμανία περίπου το 80% των επιχειρήσεων νανοτεχνολογίας είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους.

Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής μπορούν να ξαναφέρουν την Ευρώπη στην κορυφή της καινοτομίας

Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής είναι πηγή καινοτομίας: Παρέχουν τα απαραίτητα δομικά στοιχεία της τεχνολογίας με τα οποία μπορεί να παραχθεί ευρύ φάσμα εφαρμογών προϊόντων, μεταξύ άλλων, εφαρμογές που απαιτούνται για την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και των πόρων και νέα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα για τον γηράσκοντα πληθυσμό. Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής που ορίστηκαν το 20091 εξελίχθηκαν σε θέμα προτεραιότητας στην ατζέντα της ΕΕ. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στην κεντρική θέση που κατέχουν στις προτάσεις της Επιτροπής για το μέλλον του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Horizon 2020» και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η ικανότητα της Ευρώπης να αναπτύξει και να αξιοποιήσει βιομηχανικά τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής διαδραματίζει ρόλο ζωτικό, επειδή συμβάλλει στη διατηρήσιμη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη.

Η εσωτερική αγορά προσφέρει γόνιμο έδαφος για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής: Η εσωτερική αγορά, η οποία διασυνδέει μισό δισεκατομμύριο ευρωπαίους πολίτες, παρέχει σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες για τους φορείς ανάπτυξης και για τους τελικούς χρήστες των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής: αναμφίβολα πρόκειται για ένα από τα δυνατά σημεία της ΕΕ. Χάρη στη γεωγραφική εγγύτητα των συντελεστών των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, ολοκληρώνονται οι ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και εξασφαλίζεται έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σήμερα η ΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη αγορά στον κόσμο, που είναι επιδεκτική στις καινοτομίες, αφού διαθέτει βιομηχανίες με παγκόσμιο προβάδισμα, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η χημική βιομηχανία, η αεροναυπηγική και διαστημική βιομηχανία, η υγεία και η ενέργεια – χρήστες, όλες, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Η Επιτροπή προτείνει μια σφαιρική και μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία περιλαμβάνει όλα τα συναφή χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και τους βασικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες:

  • μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ώστε να μεταφράζεται η έρευνα σε εμπορεύσιμα προϊόντα και σε οικονομική μεγέθυνση·
  • μια στρατηγική προσέγγιση των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής στη χρηματοδότηση της περιφερειακής καινοτομίας, ώστε να εκσυγχρονιστεί η βιομηχανική βάση σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης·
  • Εξασφάλιση, με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρόσβασης στη χρηματοδότηση των σχεδίων βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.
  • Μόχλευση των πολιτικών για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής σε κάθε επίπεδο: Εξασφάλιση συντονισμού μεταξύ δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνονται συνέργειες και αλληλοσυμπλήρωση των δραστηριοτήτων αυτών και να γίνεται καλύτερη χρήση των δημόσιων πόρων·
  • Εξασφάλιση ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού σε μια παγκοσμίως ανταγωνιστική αγορά: Κινητοποίηση των υφιστάμενων εμπορικών μέσων για την εξασφάλιση θεμιτού και ισότιμου ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.Κατάλληλη διακυβέρνηση: Εξασφάλιση κατάλληλων δομών διακυβέρνησης, με σκοπό την ομαλή εφαρμογή και τη μέγιστη αξιοποίηση των συνεργειών·
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s