ΑΟΘ vs ΑΕΠΠ


Διαβάζω περί ενίσχυσης της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα (βλ. σχετ.) και σε συνδυασμό με την ενίσχυση του μαθήματος ΑΟΘ στο Λύκειο παραθέτω:

Η σύσταση που εξέδωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση τοποθετούν την επιχειρηματικότητα μεταξύ των οκτώ βασικών ικανοτήτων ([1]).

Οι ικανότητες ορίζονται ως ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων κατάλληλων και είναι εκείνες τις οποίες χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση.

Το Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες:

1) Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα.

2) Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες.

3) Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία.

4) Ψηφιακή ικανότητα.

5) Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn).

6) Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.

7) Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και

8) Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

Οι ικανότητες θεωρούνται εξίσου σημαντικές, επειδή κάθε μία εξ αυτών μπορεί να συντελέσει σε μια επιτυχημένη ζωή εντός της κοινωνίας της γνώσης. Πολλές από τις ικανότητες αυτές αλληλεπικαλύπτονται και αλληλοσυνδέονται: πτυχές που είναι ουσιαστικές για έναν τομέα υποστηρίζουν ικανότητες σε άλλο τομέα. Η ικανότητα στις θεμελιώδεις βασικές δεξιότητες της γλώσσας, της γραφής και της ανάγνωσης, της αριθμητικής και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί βασικό θεμέλιο για τη μάθηση, ενώ η μεθοδολογία της μάθησης στηρίζει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες. Υπάρχουν πολλά θέματα που διατρέχουν ολόκληρο το Πλαίσιο Αναφοράς: η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επίλυση προβλημάτων, η αξιολόγηση του κινδύνου, η λήψη αποφάσεων και η εποικοδομητική διαχείριση των συναισθημάτων διαδραματίζουν ρόλο και στις οκτώ βασικές ικανότητες.

Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της Τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΚΠ) για την εργασία, τη ψυχαγωγία και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα. Υποστηρίζεται από τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ: χρήση Η/Υ για την ανάκτηση, την αξιολόγηση, την αποθήκευση, την παραγωγή, την παρουσίαση και την ανταλλαγή πληροφοριών και για την επικοινωνία και τη συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας μέσω του Διαδικτύου.

Η ψηφιακή ικανότητα απαιτεί επαρκή κατανόηση και γνώση της φύσης, του ρόλου και των ευκαιριών της ΤΚΠ σε καθημερινές καταστάσεις: στην προσωπική και κοινωνική ζωή καθώς και στην εργασία. Συμπεριλαμβάνει τις κύριες εφαρμογές πληροφορικής, όπως την επεξεργασία κειμένου, τα λογιστικά φύλλα, τις βάσεις δεδομένων, την αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών, καθώς και την κατανόηση των ευκαιριών και των δυνητικών κινδύνων του Διαδικτύου και της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εργαλεία δικτύου) για την εργασία, τη ψυχαγωγία, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία στα πλαίσια Δικτύου (collaborative networking), τη μάθηση και την έρευνα. Τα άτομα θα πρέπει επίσης να κατανοούν ότι η ΤΚΠ μπορεί να στηρίξει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και να γνωρίζουν τα θέματα που αφορούν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των διαθέσιμων πληροφοριών και τις νομικές και ηθικές αρχές που διέπουν τη διαδραστική χρήση της ΤΚΠ.

Οι απαιτούμενες δεξιότητες περιλαμβάνουν: την ικανότητα έρευνας, συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και τη χρήση τους με κριτικό και συστηματικό τρόπο, την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους και τη διάκριση μεταξύ Πραγματικού και Εικονικού, καθώς και την αναγνώριση των συνδέσμων (links). Τα άτομα θα πρέπει να έχουν δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση εργαλείων για την παραγωγή, την παρουσίαση και την κατανόηση σύνθετων πληροφοριών και την ικανότητα αξιολόγησης, αναζήτησης και χρήσης υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο. Τα άτομα θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την ΤΚΠ για τη στήριξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.

Η χρήση της ΤΚΠ απαιτεί κριτική και αναστοχαστική συμπεριφορά έναντι των διαθέσιμων πληροφοριών και υπεύθυνη χρήση των διαδραστικών μέσων. Η ικανότητα αυτή υποστηρίζεται επίσης από το ενδιαφέρον συμμετοχής σε κοινότητες και δίκτυα για πολιτιστικούς, κοινωνικούς ή/και επαγγελματικούς σκοπούς.

Η ανάγκη να βελτιωθούν οι ικανότητες των πολιτών ώστε να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να καινοτομήσουν τονίζεται επίσης σε τρεις από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και τη βιώσιμη ανάπτυξη: «Ένωση καινοτομίας», «Νεολαία σε κίνηση» και «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας».

Η ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί επίσης μακροπρόθεσμο στόχο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» ([2]).

Για περισσότερες πληροφορίες: Ε. Ε.: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Παράρτημα

       Εικόνα: Μαθήματα που ενσωματώνουν την εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στη πρώτη βαθμίδα της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2), 2011/12

   

Επιχειρηματικότητα

Μαθήματα οικονομικών, επιχειρηματικών σπουδών και επαγγελματικόυ προσανατολισμού

Κονωνικές επιστήμες

Μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, ΤΠΕ

Τέχνες και μουσική

 

 

Μη υποχρεωτικοί/προαιρετικοί κλάδοι Υποχρεωτικοί για όλους

Πηγή: Ευρυδίκη.

Ειδική ανά χώρα σημείωση

Ηνωμένο Βασίλειο (UKENG): Η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα διδάσκεται στο μάθημα «Άτομο, Κοινωνία, Υγεία και Οικονομία». Τα σχολεία δεν υποχρεούνται να εντάσσουν το μάθημα αυτό στο πρόγραμμα σπουδών τους, αλλά αυτό διδάσκεται στα περισσότερα σχολεία και είναι υποχρεωτικό για τους μαθητές.

Συμπληρωματικά: …

Έως το 2015 θα υπάρχει έλλειψη επαγγελµατιών ΤΠΕ η οποία υπολογίζεται σε 384.000 έως 700.000 θέσεις εργασίας, πράγµα που θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο τον τοµέα αλλά και τη διάδοση των ΤΠΕ σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Επιπλέον, πάνω από το 30% των Ευρωπαίων δεν έχουν χρησιµοποιήσει ποτέ ή χρησιµοποιούν σπάνια το διαδίκτυο,  γεγονός που  µειώνει τις δυνατότητες απασχόλησής τους, αφού οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν πλέον ηλεκτρονικές δεξιότητες [Βλ. ορισµό στο COM(2007) 496 της 7.9.2007]

Λαµβανοµένου υπόψη του οριζόντιου ρόλου των ψηφιακών ικανοτήτων στο σύνολο της οικονοµίας, η ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη αποτελεί καταλύτη θεµελιώδους σηµασίας, που  µπορεί να συµβάλει στην παροχή των κατάλληλων ψηφιακών ικανοτήτων στους εργαζοµένους και σε όσους αναζητούν εργασία, µε στοχοθετηµένες προσπάθειες για την προώθηση του βασικού ψηφιακού γραµµατισµού για όσους έχουν τις λιγότερες ικανότητες, όπως είναι οι ηλικιωµένοι,  οι λιγότερο  µορφωµένοι ή οι  µισθωτοί των  µικροµεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και για την απόκτηση εξειδικευµένων και προηγµένων ικανοτήτων ΤΠΕ από όσους έχουν ειδικά εργασιακά χαρακτηριστικά,  όπως οι εργαζόµενοι στον τοµέα των ΤΠΕ.

Εντός του 2012 θα προταθεί  µια πανενωσιακή προσέγγιση και µέσα που θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη να εντάξουν τις ικανότητες ΤΠΕ και τον ψηφιακό γραµµατισµό (ηλεκτρονικές δεξιότητες) στις βασικές πολιτικές διά βίου µάθησης.

Οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται µε τη στροφή της οικονοµίας προς οικολογικά πρότυπα και µε τον τοµέα των υπηρεσιών υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών  µπορούν επίσης να ωφεληθούν από την ενισχυµένη συµβολή του ΕΚΤ και των άλλων ταµείων της ΕΕ, όπως και οι ικανότητες ΤΠΕ ενόψει της σηµασίας της ΤΠΕ στη σηµερινή οικονοµία και κοινωνία.

Αποσπάσματα με αναφορά στις ΤΠΕ, από το κείμενο πρωτοβουλίας «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συµβολή για την πλήρη απασχόληση» σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»). Πλήρες κείμενο

Via Scoop.it – Πληροφορική & εκπαίδευση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s