Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας


Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ερευνητικοί οργανισμοί και οι επιχειρηματικές οργανώσεις υποστηρίζουν σθεναρά την αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για την επίτευξη όλο και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία ανταποκρίθηκαν σχεδόν 200 οργανώσεις και επιμέρους άτομα. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, το ΕΙΤ θα πρέπει να διαδραματίσει διακεκριμένο ρόλο στο μελλοντικό πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και να σφυρηλατήσει στενότερους δεσμούς με άλλες ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων εξήρε τον τρόπο με τον οποίο το ΕΙΤ θα διασφαλίζει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο έργο του και προέτρεψε το Ινστιτούτο να εντείνει τις δραστηριότητες προβολής του. Η διαβούλευση θα εμπλουτίσει το «στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας» για το EIT, το οποίο πρόκειται να προτείνει η Επιτροπή έως το τέλος του έτους.

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (90%) συμφώνησαν ότι το ΕΙΤ θα πρέπει να διαδραματίσει διακεκριμένο ρόλο στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020». Οι ερωτηθέντες θεωρούν εξίσου σημαντικό να καθιερωθούν οι δραστηριότητες του ΕΙΤ και των κοινοτήτων του γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), που αποτελούν πρωτοποριακή μορφή διασυνοριακών συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με την παροχή απτών αποτελεσμάτων και απτού οφέλους για την κοινωνία. Επί του παρόντος, υπάρχουν τρεις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας που επικεντρώνουν τη δράση τους στην κλιματική αλλαγή, στις βιώσιμες πηγές ενέργειας και στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

Όσον αφορά τη δημιουργία νέων ΚΓΚ, οι ερωτηθέντες σχετικά με τα θέματα που αυτές θα καλύπτουν έκριναν σημαντικότερα την υγεία / γήρανση (81%) και τις βιώσιμες πόλεις / κινητικότητα (77%). Υποστηρίζουν ότι οι νέες ΚΓΚ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις προτεραιότητες της επικείμενης στρατηγικής της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, την επίτευξη βιώσιμου και συστηματικού αντίκτυπου και το σχηματισμό κρίσιμης μάζας φορέων ενδιαφερομένων για άριστη εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομία.

Οι ερωτηθέντες έκριναν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων ως ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία του ΕΙΤ. Πρόσθεσαν, επίσης, ότι η ευελιξία, η σαφήνεια των κανόνων και η σαφής απόδοση των επενδύσεων θα είναι θεμελιώδους σημασίας και θα προσελκύσουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Οι ερωτηθέντες επίσης κάλεσαν το ΕΙΤ και τις ΚΓΚ του να ενισχύσουν την δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων και να βελτιώσουν την προβολή του ΕΙΤ σε όλη την Ευρώπη. Το ΕΙΤ πρέπει να προωθήσει νέα πρότυπα διάδοσης της γνώσης και της ανοικτής καινοτομίας και να καταλήξει σε συγκεκριμένα μέτρα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του και των προτύπων καινοτομίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ιδρύθηκε το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι αυτόνομος φορέας της ΕΕ που ενθαρρύνει την καινοτομία παγκόσμιας πρωτοπορίας. Αποβλέπει στην επίτευξη του στόχου αυτού μέσω της πρωτοπόρου ιδέας των διασυνοριακών συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, γνωστών ως κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ). Το ΕΙΤ έχει μια διοικητική έδρα (στη Βουδαπέστη) και οι ΚΓΚ λειτουργούν από 16 τόπους σε όλη την Ευρώπη, από τη Βαρκελώνη έως τη Στοκχόλμη, και συγκεντρώνουν άριστα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα, έχουν συσταθεί τρεις ΚΓΚ, οι οποίες επικεντρώνουν τη δράση τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΚΓΚ «InnoEnergy»), στην κλιματική αλλαγή (ΚΓΚ «Climate») και στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών («EIT ICTLabs»). Το EIT έχει λάβει 309 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013.

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον του ΕΙΤ διήρκεσε από τις 14 Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή έλαβε 187 συνεισφορές, εκ των οποίων 134 είχαν υποβληθεί μέσω ενός ερωτηματολογίου από το διαδίκτυο και 53 ως γραπτές συνεισφορές. Υποβλήθηκαν συνεισφορές από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων οργανώσεων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (35%), των επιχειρήσεων (26%) και της έρευνας (22%).

Στο σχέδιο προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020, που παρουσίασε τον Ιούνιο, η Επιτροπή πρότεινε σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» με προϋπολογισμό € 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σκοπός είναι να ενισχυθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας και η σύλληψη ιδεών για το μέλλον.

Προσεχή διαβήματα

Το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το ΕΙΤ θα εμπλουτίσει τη μελλοντική στρατηγική του («Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας»).

Εκτός από αυτή τη διαβούλευση, το προτεινόμενο Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας της Επιτροπής για το ΕΙΤ θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα μιας ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης του ΕΙΤ, το σχέδιο στρατηγικής που υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου, και τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με το μελλοντικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία («Ορίζοντας 2020»).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Γραπτές συνεισφορές στη διαβούλευση

Αποτελέσματα της πρώτης εξωτερικής αξιολόγησης του ΕΙΤ

Σχέδιο Στρατηγικού Θεματολογίου Καινοτομίας που υπέβαλε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ

Ορίζοντας 2020: Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Κανονισμός για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Δικτυακός τόπος του ΕΙΤ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.