Με την παροχή πρόσθετων κονδυλίων για την εκπαίδευση, τη νεολαία και τη δημιουργικότητα θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας


Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της απασχόλησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί να διπλασιάσει σχεδόν τον αριθμό των νέων, των δασκάλων και των ερευνητών που λαμβάνουν υποτροφίες της ΕΕ για σπουδές και κατάρτιση στο εξωτερικό. Οι αποδέκτες θα αυξηθούν ετησίως από 400.000 σήμερα σε σχεδόν 800.000 στο μέλλον. Αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους της σημαντικής αύξησης των επενδύσεων της ΕΕ για την εκπαίδευση, τη νεολαία και τη δημιουργικότητα που πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της για τα έτη 2014-2020, όπως δήλωσε σε σημερινή συνέντευξη τύπου το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου. Η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς και η παροχή βοήθειας στα άτομα ούτως ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες έχει πρωταρχική σημασία για να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Η αύξηση των επενδύσεων στις βιομηχανίες της δημιουργίας θα ενισχύσει την απασχόληση σε έναν κλάδο που αντιπροσωπεύει το 4,5% του ΑΕΠ της ΕΕ και το 3,8% της απασχόλησης.

Η επίτροπος Βασιλείου σχολίασε σχετικά κατά την παρουσίαση της νέας έκθεσης σχετικά με την πολιτική αλφαβητισμού [«Teaching Reading in Europe» (Η διδασκαλία της ανάγνωσης στην Ευρώπη), βλ. http://blogs.sch.gr/pdedellad/archives/1470]: «Ο προϋπολογισμός αυτός αναγγέλλει εξαιρετικά νέα για τα άτομα και τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Οι επενδύσεις στους τομείς αυτούς είναι από τα πιο πρόσφορα σχέδια για το μέλλον της Ευρώπης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την απασχόληση. Επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε περισσότερα άτομα να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα εθελοντών στο εξωτερικό, καθώς θα αποκομίσουν πολύτιμη εμπειρία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και για τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε μέτρα που θα προσπορίσουν προστιθέμενη αξία και θα συμβάλουν στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ένα νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία με το οποίο πρόκειται να χορηγηθούν 15,2 δισ. ευρώ (+73%) μέσα σε επτά έτη. Πέραν από την αύξηση των υποτροφιών για σπουδές και κατάρτιση, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή στήριξης για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών θεσμών καθώς και την ανάληψη μεταρρυθμίσεων πολιτικής. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση στον προτεινόμενο προϋπολογισμό, κάτι που αντανακλά την προτεραιότητα που αποδίδεται στις επενδύσεις στον τομέα της γνώσης για το μέλλον στην Ευρώπη.

Με το νέο πρόγραμμα «Ευρώπη της Δημιουργίας», που περιλαμβάνει τα υπάρχοντα προγράμματα Πολιτισμός, MEDIA και MEDIA Mundus θα υποστηριχθούν οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας με προϋπολογισμό ύψους 1,6 δισ. ευρώ (+37%). Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην αρωγή οργανώσεων και επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν διασυνοριακή δράση και συνδέονται άρρηκτα με την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας και οι δράσεις Marie Curie, που υποστηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κατάρτιση και τη σταδιοδρομία ερευνητών θα αποτελούν τμήματα της νέας στρατηγικής «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, που θα χρηματοδοτηθεί με 80 δισ. ευρώ (+46%) βάσει της πρότασης του προϋπολογισμού. Σκοπός είναι να ενισχυθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας και η παραγωγή ιδεών του μέλλοντος.

Τα επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις για τα νέα προγράμματα το φθινόπωρο.

Ιστορικό

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία

Την παρούσα στιγμή ετησίως σχεδόν 400 χιλιάδες νέοι, σπουδαστές, δάσκαλοι και ερευνητές λαμβάνουν υποτροφίες από την Ένωση για σπουδές, κατάρτιση και συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντών στο εξωτερικό. Ωστόσο, η ζήτηση θέσεων είναι τεράστια και μία στις δύο αιτήσεις απορρίπτεται λόγω ανεπαρκών πόρων. Το νέο πρόγραμμα θα επιτρέψει στην ΕΕ να στηρίξει έως και 800.000 άτομα το έτος. Η επένδυση αυτή θα λειτουργήσει επίσης ως καταλύτης για τον εκσυγχρονισμό πανεπιστημίων, οργανισμών κατάρτισης και σχολείων.

Το πρόγραμμα θα δώσει στην ΕΕ τα μέσα να στηρίξει περισσότερο τη συνεργασία των εκπαιδευτικών θεσμών και του κόσμου της εργασίας. Αναμένεται επίσης να επιτρέψει στην ΕΕ να βοηθήσει τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις και να μεταφέρουν καινοτόμες προσεγγίσεις από άλλους. Η Επιτροπή προτείνει επίσης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την ανάπτυξη ενός προγράμματος για την παροχή εγγυοδοτούμενων δανείων σε σπουδαστές Μάστερ που πραγματοποιούν τις σπουδές τους εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό. Το εν λόγω πρόγραμμα«Erasmus για Μάστερ» έρχεται να καλύψει ένα υπάρχον κενό στη χρηματοδοτική στήριξη.

Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία θα περιλαμβάνει επίσης ένα υποπρόγραμμα για τον αθλητισμό, που θα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των απειλών που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, όπως είναι τα ναρκωτικά, η βία και ο ρατσισμός στον αθλητισμό, επιτρέποντας τους αθλητές να ακολουθήσουν διπλή σταδιοδρομία και στηρίζοντας τις οργανώσεις βάσης.

Ευρώπη της Δημιουργίας

Το πρόγραμμα «Ευρώπη της Δημιουργίας» θα συμβάλει στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ενίσχυση της κυκλοφορίας δημιουργιών εντός και εκτός της ΕΕ. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης ένα χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα χρηματοδοτεί δάνεια και εισφορές σε ίδια κεφάλαια όσον αφορά τον κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργίας. Το πρόγραμμα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας προωθώντας την εκμάθηση μέσω ομοτίμων και ενισχύοντας τον επαγγελματισμό στους τομείς αυτούς.

Η υποστήριξη από την ΕΕ στον κλάδο της δημιουργίας έχει σημαντικό αντίκτυπο για την προσέλκυση περαιτέρω κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων. Έτσι, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, ενισχύεται η δημιουργία θέσεων εργασίας και προωθούνται η καινοτομία και η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Μεγαλύτερη αποδοτικότητα των κονδυλίων

Τα υπάρχοντα προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της νεολαίας είχαν ιδιαίτερη επιτυχία για την αύξηση της κινητικότητας. Για παράδειγμα, η ΕΕ χορήγησε στήριξη σε 2,5 εκατ. σπουδαστές ούτως ώστε να πραγματοποιήσουν σπουδές και ασκήσεις σε εταιρείες σε άλλες χώρες μέσω του προγράμματος Erasmus.

Τη χρηματοδότηση μέσω των νέων προγραμμάτων πρόκειται να συμπληρώσει η σημαντική υποστήριξη για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον πολιτισμό που θα παράσχουν ο «Ορίζοντας 2020» και τα διαρθρωτικά ταμεία. Για παράδειγμα στον τρέχοντα προϋπολογισμό (2007-2013) διατίθενται περίπου 72,5 δισ. ευρώ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στις περιφέρειες της Ευρώπης και στο μέλλον αναμένεται να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση παρόμοιου μεγέθους.

Πηγή: Ε.Ε.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.